SUZI Akcije
Održano predavanje: "Seizmički proračun armiranobetonskih ramovskih konstrukcija" - Dr Srđan Janković, dipl. inž. građ.
05.03.2023

U utorak, 28. marta 2023. godine, od 16:00-17:00 časova, u sali 141 na Građevinskom fakultetu u Beogradu, održano je predavanje pod nazivom: Seizmički proračun armiranobetonskih ramovskih konstrukcija.


Predavač je bio Dr Srđan Janković, dipl. inž. građ., redovni profesor na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici.


Predavanju je prisustvovalo preko 30 učesnika. 


U nastavku se nalaze abstrakt predavanja, biografija predavača, kao i snimak, slike i slajdovi sa predavanja.


Abstrakt

Armiranobetonski ramovski sistemi i dvojni sistemi s dominantnim ramovima opterećeni na seizmička dejstva su predmet ovog predavanja. Nakon što su prikazane generalne karakteristike i osnovni principi projektovanja ramovskih konstrukcija, posebno su razrađeni svi elementi rama, to jest greda, stub i čvor, koji učestvuju u prihvatanju i prenosu seizmičkih sila. Pri ovome akcenat je dat na objašnjenju seizmičkog ponašanja ovih elemenata koje je u velikoj meri specifično: zbog intenziteta koji može daleko prevazići sva druga opterećenja očekuje se ponašanje elemenata konstrukcije van elastične oblasti kao i njihov ciklični i alternativni karakter. Ovo predavanje je pre svega namenjeno građevinskim inženjerima koji se bave projektovanjem zgrada u seizmički aktivnim regionima, studentima ali i drugim zainteresovanim kolegama.


Biografija predavača

Dr Srđan Janković, dipl.inž.građ. je redovni profesor na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici za oblast: Betonske i zidane konstrukcije i zemljotresno inženjerstvo.  Danas drži predavanja na predmetima: Osnove zemljotresnog inženjerstva, na osnovnim studijama, i Seizmičko projektovanje i Projektovanje seizmički otpornih armiranobetonskih konstrukcija na master studijama Građevinskog fakulteta kao i iz predmeta Seizmičko planiranje i projektovanje na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici. Bio je mentor na većem broju diplomskih i magistarskih radova kao i na jednoj doktorskoj disertaciji. Do sada je objavio veći broj naučno-istraživačkih radova iz oblasti ponašanja armiranobetonskih konstrukcija pri zemljotresnim dejstvima kao i na probabilističkoj proceni ponašanja ramovskih konstrukcija. Paralelno sa naučno-istraživačkim radom, u svojstvu odgovornog projektanta učestvovao je u izradi većeg broja Glavnih projekata objekata visokogradnje kao i dva mosta na autoputu Bar-Boljari. Autor je i dve knjige: “Osnove seizmičkog planiranja i projektovanja - Za inženjere arhitekture i građevine” i “Seizmički proračun armiranobetonskih zgrada u skladu s eurokodovima”.


Knjiga Profesora Jankovića "Seizmički proračun armiranobetonskih zgrada u skladu sa eurokodovima” koja je izdata početkom 2022. godine dostupna je preko AGM Knjige i u toku aprila će biti dostupna po sniženoj (sajamskoj) ceni.


Slajdovi sa predavanja






U utorak, 28. marta 2023. godine, od 16:00-17:00 časova, u sali 141 na Građevinskom fakultetu u Beogradu, održano je predavanje pod nazivom: Seizmički proračun armiranobetonskih ramovskih konstrukcija.


Predavač je bio Dr Srđan Janković, dipl. inž. građ., redovni profesor na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici.


Predavanju je prisustvovalo preko 30 učesnika. 


U nastavku se nalaze abstrakt predavanja, biografija predavača, kao i snimak, slike i slajdovi sa predavanja.


Abstrakt

Armiranobetonski ramovski sistemi i dvojni sistemi s dominantnim ramovima opterećeni na seizmička dejstva su predmet ovog predavanja. Nakon što su prikazane generalne karakteristike i osnovni principi projektovanja ramovskih konstrukcija, posebno su razrađeni svi elementi rama, to jest greda, stub i čvor, koji učestvuju u prihvatanju i prenosu seizmičkih sila. Pri ovome akcenat je dat na objašnjenju seizmičkog ponašanja ovih elemenata koje je u velikoj meri specifično: zbog intenziteta koji može daleko prevazići sva druga opterećenja očekuje se ponašanje elemenata konstrukcije van elastične oblasti kao i njihov ciklični i alternativni karakter. Ovo predavanje je pre svega namenjeno građevinskim inženjerima koji se bave projektovanjem zgrada u seizmički aktivnim regionima, studentima ali i drugim zainteresovanim kolegama.


Biografija predavača

Dr Srđan Janković, dipl.inž.građ. je redovni profesor na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici za oblast: Betonske i zidane konstrukcije i zemljotresno inženjerstvo.  Danas drži predavanja na predmetima: Osnove zemljotresnog inženjerstva, na osnovnim studijama, i Seizmičko projektovanje i Projektovanje seizmički otpornih armiranobetonskih konstrukcija na master studijama Građevinskog fakulteta kao i iz predmeta Seizmičko planiranje i projektovanje na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici. Bio je mentor na većem broju diplomskih i magistarskih radova kao i na jednoj doktorskoj disertaciji. Do sada je objavio veći broj naučno-istraživačkih radova iz oblasti ponašanja armiranobetonskih konstrukcija pri zemljotresnim dejstvima kao i na probabilističkoj proceni ponašanja ramovskih konstrukcija. Paralelno sa naučno-istraživačkim radom, u svojstvu odgovornog projektanta učestvovao je u izradi većeg broja Glavnih projekata objekata visokogradnje kao i dva mosta na autoputu Bar-Boljari. Autor je i dve knjige: “Osnove seizmičkog planiranja i projektovanja - Za inženjere arhitekture i građevine” i “Seizmički proračun armiranobetonskih zgrada u skladu s eurokodovima”.


Knjiga Profesora Jankovića "Seizmički proračun armiranobetonskih zgrada u skladu sa eurokodovima” koja je izdata početkom 2022. godine dostupna je preko AGM Knjige i u toku aprila će biti dostupna po sniženoj (sajamskoj) ceni.


Slajdovi sa predavanja