Komisija za seizmički rizik
Oblast rada
Komisija za seizmički rizik se bavi obrazovanjem članova SUZI na temu seizmičkog rizika, naročito u vezi metodologije i procesa procene rizika za infrastrukturu u Srbiji. Od značaja je da se članovi SUZI upoznaju sa stanjem iz ove oblasti u svetu, kao i postojećim platformama za procenu rizika koje se koriste u svetu i potencijalno bi mogle da se koriste u Srbiji. Ova komisija je prerasla iz radne grupe za seizmički rizik SUZI koja je formirana 2018. godine radi učešća u evropskom projektu SERA (HORIZON 2020). Radna grupa je bila aktivna od svog osnivanja, imala je nekoliko sastanaka, i organizovala SERA radionicu na temu seizmičkog rizika na Balkanu (13. i 14. jun 2019. godine). Radom ove komisije rukovode dr Svetlana Nikolić-Brzev i dr Željko Žugić.
Članovi
dr Svetlana Nikolić-Brzev, dipl.inž.građ., ko-predsednik
(2019-2022)
dr Željko Žugić, dipl.inž.građ., ko-predsednik
(2019-2022)
Jovana Borozan, mast.inž.građ.
(2019-2022)
dr Veljko Koković, dipl.inž.građ.
(2019-2022)
mr Dejan Dragojević, dipl.inž.građ.
(2019-2022)
dr Marijana Hadzima-Nyarko, dipl.inž.građ.
(2019-2022)
Andrija Zorić, mast.inž.građ.
(2019-2022)
dr Radojko Obradović, dipl.inž.građ.
(2019-2022)
Mr Milica Petrović, mast.inž.arh.
(2019-2022)
dr Marko Marinković, dipl.inž.građ.
(2019-2022)
Prof. dr Božidar Stojadinović, dipl.inž.građ.
(2019-2022)
dr Borko Bulajić, dipl.inž.građ.
(2020-2023)
Aktivnosti
Aktivnosti u okviru projekta SERA se nastavljaju u 2020. godini. SUZI predstavlja Srbiju u okviru ovog projekta i pruža informacije u vezi građevinskog fonda zgrada u Srbiji i karakteristika različitih tipologija zgrada koje su od značaja za procenu seizmičkog rizika.